LONGXUYEN FC
WELCOME TO LONGXUYEN FC

CLB bóng đá của đồng hương Long Xuyên (An Giang) và những người bạn !!!
Log in

I forgot my password

Latest topics
» LỊCH THI ĐẤU NGÀY 10/01/2015
by teddypham Sat Jan 10, 2015 12:58 am

» HAPPY NEW YEAR 2015
by phananh Wed Dec 31, 2014 3:56 pm

» LỊCH THI ĐẤU 20/12
by biminho Tue Dec 16, 2014 1:03 pm

» LỊCH THI ĐẤU NGÀY 13/12
by teddypham Wed Dec 10, 2014 10:29 pm

» LỊCH THI ĐẤU 06/12
by Rainy Fri Dec 05, 2014 12:36 pm

April 2018
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Calendar Calendar

Social bookmarking

Social bookmarking digg  Social bookmarking delicious  Social bookmarking reddit  Social bookmarking stumbleupon  Social bookmarking slashdot  Social bookmarking yahoo  Social bookmarking google  Social bookmarking blogmarks  Social bookmarking live      

Bookmark and share the address of LONGXUYEN FC on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of LONGXUYEN FC on your social bookmarking website

Statistics
We have 126 registered users
The newest registered user is gilahav

Our users have posted a total of 10278 messages in 978 subjects
Who is online?
In total there are 3 users online :: 0 Registered, 0 Hidden and 3 Guests

None

[ View the whole list ]


Most users ever online was 43 on Fri Oct 25, 2013 4:36 am

THÂN CHÀO LXFC !!!!!

Go down

THÂN CHÀO LXFC !!!!!

Post by small mountain on Sat Nov 26, 2011 9:57 pm

Thaân chaøo LXFC!!!!!!!!

Mình xin töï giôùi thieäu mình laø small mountain (SM) baø xaõ cuûa BM. Mình ñaõ “theo doõi” Forum LXFC töø laâu roài. Vaø mình cuõng ñaõ ñoïc baøi “Long xuyeân kyù söï” cuûa Pha-nanh (ñoïc laø nhö vaäy) xong. Theo nhö SM ñöôïc bieát “Văn hóa forum LXFC không phải là cứ lên đọc, đọc và chỉ đọc mà không có ý kiến gì. Như vậy là không tôn trọng LXFCvaø chuù ong thôï ñaõ neâu teân mình trong baøi kyù söï laøm mình bò loä roài neân mình phaûi “hieän hoàn”. Forum LXFC hieän ñaïi quaù, sau moät hoài loay hoay mình cuõng ñaõ taïo ñöôïc nick SM vaø xin maïo muïi coù vaøi lôøi xem nhö laø “tôn trọng LXFCnheù.

Thaät tình SM cuõng khoâng muoán “nhieàu chuyeän” vaø “xaâm nhaäp” vaøo LXFC ñaâu. Nhöng caùi gì cuõng phaûi coù nguyeân nhaân cuûa noù phaûi khoâng???????

Laø theá naøy: Luùc tröôùc, trong thôøi gian BM coøn thöû thaùch chöa gia nhaäp chính thöùc LXFC ( Muoán vaøo LXFC ñaâu phaûi deã raát laø chuyeân nghieäp) cöù thöù baûy laø ñi SG ñaù banh, veà ñeán nhaø thì cöù caäp nhaät Forum, roài goõ goõ, roài cöôøi moät mình khoâng ngoù ngaøng ñeán vôï con neân SM raát buoàn (giôø thì heát roài) vaø töùc laém. Mình nghó : “khoâng bieát oång tham gia LXFC vaø vaøo Forum coù gì vui döõ vaäy ta?”. Theá laø mình cuõng vaøo Forum LXFC xem thöû, thaáy cuõng vui vui, hay hay vaø LXFC hoaït ñoäng duy trì thöôøng xuyeân, coù “chuû tòch”, coù “giaùm ñoác taøi chính”, coù “nhaø taøi trôï” v.v… noùi chung raát laø “chuyeân nghieäp”. Roài ngaøy qua ngaøy mình “ghieàn” Forum coøn hôn “Facebook” luùc naøo khoâng hay. Laøm nhö theá mình cuõng hieåu BM nhieàu hôn vaø cho oâng xaõ töï do “tung hoaønh” vôùi LXFC. Hoâm BM ñöôïc laø thaønh vieân chính thöùc gia nhaäp LXFC cuøng ñôït vôùi The Sôn mình cuõng raát laø vui vaø uûng hoä heát mình.

Vöøa roài, LXFC veà Long Xuyeân du ñaáu gaëp ñöôïc moät soá thaønh vieân mình caûm thaáy raát vui. Caùc baïn thaät hoùm hænh vaø aán töôïng. AÁn töôïng nhaát laø “giaùm ñoác taøi chính Roà” vôùi moät maùi toùc raát laø “lung tung” nhìn raát laø “Gullit” vaø “khaû naêng” noùi tieáng anh “nhö gioù” cuûa Roà, roài moät Hoaøi Anh ngoaøi beà ngoaøi maïnh meõ laïi laø moät ngöôøi ñaày “chaát thô” beân trong, Trung Lít thì hieàn laønh, chaân thaät nhìn gioáng BS, Natipong (chuû tòch CLB naøy giaøu quaù daùm mua vua phaù löôùi Seagame 18 cuûa Thaùi Lan) thì töôùng taù raát laø caàu thuû, raát laø chuyeân nghieäp (khoâng bieát laø ñaù coù hay khoâng????!!!!), vôï choàng DJ Sôn vaø baïn Minh cuõng raát vui veû, deã thöông vaø chu ñaùo. AØ caùi ñóa baïn “chaø” hay laém nghe raát laø “sung” caùm ôn nhieàu nheù, mình coù ñem vaøo quaùn cafe Baïn Treû ôû Phuù Hoøa nghe nöûa neø, raát OK.

Cho SM xin loãi vì daùm goïi ñích danh anh Chuû tòch laø “ anh Nhaân moùm ñaâu roài ?” Hi hi laïi goïi moät laàn nöõa.

Thoâi SM ñaõ noùi quaù nhieàu roài, xin döøng laïi taïi ñaây vì theo qui ñònh cuûa Forum laø phaûi goõ tieáng Vieät coù daáu ñaày ñuû vaø coi chöøng bò sai loãi chính taû deã bò baét gioø neân hôi bò ñuoái roài.

Thaân aùi chaøo ñoaøn keát !!!!!! (caâu naøy chuùc hôi bò nhieàu)

Chuùc LXFC ngaøy caøng phaùt trieån theâm nhieàu thaønh vieân hôn nöûa vaø thi ñaáu ngaøy caøng ghi nhieàu baøn thaéng hôn ñeå sau moãi traän ñaáu baøi bình luaän cuûa Roà hoaëc Rainy seõ maùu löûa hôn. Theá nheù !!!!!
avatar
small mountain

Posts : 21
Join date : 2011-11-25

Back to top Go down

Re: THÂN CHÀO LXFC !!!!!

Post by trung_lit on Sat Nov 26, 2011 10:24 pm

Hôm trước em thấy cái nik Small Mauntain em thấy nghi nghi , mới hồi nảy em có nói vơi anh Ro và anh Rain Không biết có phải của chi BM không ???
Tại hồi hôm ghé nhà anh có nghe chị có nói mà e không nhớ .
Vậy là em không nghĩ sai vê cái nick "SM"
Cám ơn chị nhiều lắm , anh BM thật hạnh phúc khi có được bx "SM" , chúc anh chị luôn vui vẻ và luôn gắn bó với LXFC.
avatar
trung_lit

Posts : 295
Join date : 2011-08-08
Age : 29
Location : Trà Vinh

http://minhtrung2218.wordpress.com

Back to top Go down

Re: THÂN CHÀO LXFC !!!!!

Post by Admin on Sun Nov 27, 2011 12:22 am

Sm ơi.."máu lửa" chứ hông phải "máu lữa"... Very Happy

Giỡn thôi, Admin rất vui được welcome thành viên mới..SM, bx của BM...Đề nghị cả nhà cho 1 tràng pháo tay thật là giòn giã nào !!! lol!
avatar
Admin
Admin

Posts : 481
Join date : 2010-10-17

http://longxuyenfc.forumotion.com

Back to top Go down

Re: THÂN CHÀO LXFC !!!!!

Post by blackschool on Sun Nov 27, 2011 8:12 am

Welcome SM to LongXuyen FC,

Người ta nói sao ta: "đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn" theo BS thấy thì còn lâu mới cạn hehe. Nói vậy thôi chứ BS nói riêng và các thành viên LXFC nói chung rất vui khi thấy LXFC ngày càng phát triển thông qua việc kết nạp thêm thành viên mới và thành viên 4rum ngày càng gia tăng. LXFC thật đặc biệt, ngoài 04 cặp anh em trong đội bóng giờ có thêm một cặp SM-BM trên diễn đàn và tôi tin sẽ còn nhiều cặp như thế nữa. LXFC là một mái nhà, hãy đến tham gia, đóng góp bằng cách này hay cách khác rồi tận hưởng không khí như những thành viên trong một đại gia đình. Gia đình LongXuyen FC.

Chào đoàn kết, thân ái và quyết thắng!

blackschool

Posts : 427
Join date : 2010-10-20
Age : 38
Location : GO VAP

Back to top Go down

Re: THÂN CHÀO LXFC !!!!!

Post by Guest on Sun Nov 27, 2011 12:37 pm

Mới lên bốn rum mà nổi dữ hé. Chẳng bù với BM hồi xưa muốn gia nhập phải..... tôi nói vậy chắc SM và ae hiểu😢 Crying or Very sad Crying or Very sad

Guest
Guest


Back to top Go down

Re: THÂN CHÀO LXFC !!!!!

Post by Alan La on Sun Nov 27, 2011 1:54 pm

Đồng vợ đồng chồng tác sông Cửu Long cũng được...


Bóng đá cũng giống như của cải.
Ta không thể có quyền tiêu thụ mà không sản xuất.

La Thành

Alan La

Posts : 310
Join date : 2010-10-18
Age : 39
Location : AG

Back to top Go down

Re: THÂN CHÀO LXFC !!!!!

Post by Rainy on Sun Nov 27, 2011 2:28 pm

Đề nghị BM làm cho SM 1 cái Avatar...


LONGXUYEN FC
ĐỘI BÓNG PHONG TRÀO - DẠT DÀO NIỀM TIN
Let's do it instead of talking always...

RP13

090.777.1921
YM & Skype: avetlulu

Facebook: www.facebook.com/RainyPham13
avatar
Rainy

Posts : 1795
Join date : 2010-10-17
Age : 36
Location : HCMC

http://www.vtt-travel.com

Back to top Go down

Re: THÂN CHÀO LXFC !!!!!

Post by roberto on Sun Nov 27, 2011 5:57 pm

Welcome to SM... Nếu chúng ta gọi X là BM, gọi Y SM, gọi Z là LXFC... chúng ta đưa lên tọa độ Đề Các để giải hệ phương trình 3 ẩn này thì chúng ta sẽ có nghiệm như sau.
X+ Y+ Z = HỔ MỌC THÊM CÁNH
Cái này cở anh Châu còn giải ko ra đấy.
Chúc BM & SM luôn hạnh phúc và vui vẻ như ngày mới gặp.


Last edited by roberto on Mon Nov 28, 2011 9:09 am; edited 1 time in total


****************************

"HẠNH PHÚC KHÔNG PHẢI LÀ CẢM GIÁC TỚI ĐÍCH, MÀ LÀ TRÊN TỪNG CHẶNG ĐƯỜNG ĐI"
avatar
roberto

Posts : 1619
Join date : 2010-10-18

Back to top Go down

Re: THÂN CHÀO LXFC !!!!!

Post by phananh on Mon Nov 28, 2011 8:13 am

Welcome chị Small Moutain gia nhập LXFC. Chúc anh chị luôn vui vẻ và hạnh phúc cùng LXFC Smile
@Ro: "gọi Y là SM" mà sao o thấy Y trong phương trình hả Ro????
avatar
phananh

Posts : 635
Join date : 2010-10-18

Back to top Go down

Re: THÂN CHÀO LXFC !!!!!

Post by roberto on Mon Nov 28, 2011 9:10 am

Chắc do lỗi thao tác rồi... đã sửa


****************************

"HẠNH PHÚC KHÔNG PHẢI LÀ CẢM GIÁC TỚI ĐÍCH, MÀ LÀ TRÊN TỪNG CHẶNG ĐƯỜNG ĐI"
avatar
roberto

Posts : 1619
Join date : 2010-10-18

Back to top Go down

Re: THÂN CHÀO LXFC !!!!!

Post by small mountain on Mon Nov 28, 2011 9:09 pm

Rồ đúng là giàu óc tưởng tượng. Đúng là LXFC có rất nhiều "dị nhân"!!!
avatar
small mountain

Posts : 21
Join date : 2011-11-25

Back to top Go down

Re: THÂN CHÀO LXFC !!!!!

Post by nguoi_doi on Tue Nov 29, 2011 10:08 am

Người ta thường nói: đàn ông mà không có đàn bà thì chẳn biết ra sao?
VD: không có đàn bà thì ai giặt đồ, ai sinh con, ai nấu nướng.... và không có đàn bà thì làm gì có nhiều chuyện.
Và hôm nay trên 4rum của LXFC xuất hiện một nữ nhân vật( vợ của BM) tự nhiên lại có nhiều chuyện để nói. kaka Very Happy Razz
avatar
nguoi_doi

Posts : 205
Join date : 2011-03-01
Age : 36

Back to top Go down

Re: THÂN CHÀO LXFC !!!!!

Post by DavidDoan on Thu Dec 01, 2011 6:12 pm

chào mừng chị SM tham gia lxfc:lol!: lol! lol! . e chưa gặp chị nhưng nghe mấy a nói về chị là e biết chị rất "máu" với đội ko thua gì a BM Very Happy Very Happy Very Happy
avatar
DavidDoan

Posts : 169
Join date : 2010-10-20
Age : 28
Location : Đồng Tháp

Back to top Go down

Re: THÂN CHÀO LXFC !!!!!

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum